fostering

Community

Aloha Modern takes pride in partnering with the community.

nā KAMA KAI

HAKU COLLECTIVE

ʻIolani palace

Hōkūleʻa

AHA Pūnana LEO

kanaeokana

Hui Mākua PŪNANA
LEO O Molokaʻi

HOʻOPULAPULA RICE MILL

Ke Kula Kaiapuni
ʻo Ānuenue

mālama HONUA PCS

afy hawaiʻI